Klauzula informacyjna dla osoby dzielącej się pomysłami i dobrymi praktykami z zakresu radzenia sobie ze zmęczeniem

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i d. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”), informuję, że:

  1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest – HUMANPOWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-441), przy al. Tadeusza Kościuszki 103/ 105, NIP: 725-20-84-856 (dalej także: „Spółka”) gdzie dostępna jest i przechowywana Polityka prywatności, która dostępna jest także na stronie internetowej: www.humanpower.pl (w zakładce: https://humanpower.pl/politykaprywatnosci). Kontakt z Administratorem jest możliwy adresem e-mail: hello@humanpower.pl.
  2. Dane osobowe wskazane w pkt. 1 (powyżej) oraz szczegółowo w formularzu, jakie należy wypełnić, aby móc dzielić się pomysłami i dobrymi praktykami z zakresu radzenia sobie ze zmęczeniem i pozostać współautorem ebooka Human Power, tj.: imię, nazwisko, adres email przetwarzane będą w celu pozostania współautorem ebooka Human Power, na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz w celu oferowania bezpośredniego Panu/ Pani produktów i usług przez Administratora np. w formie informacji handlowych, raportów z cyklu projektu badawczego Administratora pod nazwą: Praca Moc Energia w polskich firmach. Sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji (dalej: „Badanie”) lub innych materiałów marketingowych wysyłanych na podany przez Pana/ Panią adres e-mail, co jest Spółki prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie określonym przeprowadzoną przez nas i udokumentowaną analizą prawnie uzasadnionego interesu.
  3. Odbiorcą danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 (powyżej) będzie:
  4. Administrator,
  5. podmioty świadczące usługi obsługi informatycznej na rzecz Administratora.
  6. Dane osobowe będą przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora do czasu, aż Pan/ Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  7. Posiada Pan/ Pani prawo do dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Panu/ Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych wskazanych w pkt 1 i 2 (powyżej) narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne; jednakże ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami z zakresu radzenia sobie ze zmęczeniem i pozostania współautorem ebooka Human Power.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany.